IntercityHotel Home
IntercityHotel Home
Duitsland
AugsburgBerlinBonnBrunswickBremenCelleDarmstadtDresdenDusseldorfErfurtEssen Frankfort aan de MainFreiburgHamburgHanoverIngolstadtKasselKielLeipzigMaagdenburgMainzMannheimMünchenNeurenbergRostockSchwerinStralsundUlm
Nederland
Enschede
Oostenrijk
Wenen
Oman
Salalah
China
Qingdao
Saudi-Arabië
Riyadh
Dubai

Privacy en veiligheid

Met de volgende informatie willen wij u inzicht geven in de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van onze website en tijdens een verblijf in een van onze hotels. Daarnaast informeren wij u over uw rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

I.    Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwijzen u hierbij ook naar onze uitgebreide informatie over het creëren van transparantie volgens de artikelen 13 en 14 van de EU-AVG.

1.    Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens artikel 4, lid 7 van de EU-AVG en aanbieder van de website (dienstverlener) volgens de Duitse telemedia-wet (TMG) is

IntercityHotel GmbH
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 69 66564-04
Fax: +49 69 66564-888
E-mail: neugierig@intercityhotel.com

Volledige gegevens volgens § 5 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz,TMG, (colofon)

2.    Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via

TÜV Informationstechnik GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
E-mailadres datenschutz@deutschehospitality.com


3.    Doelstellingen en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG), de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (WBG-nieuw) en alle andere relevante wetten voor de volgende doeleinden en gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

(a)    De rechtsgrondslag voor behandeling en administratie van reserveringsaanvragen en reserveringen, voor onze dienstverlening in het kader van de verblijfsovereenkomst, behandeling van uw hotelverblijf en betalingen (met name met betrekking tot uw gebruik van onze diensten (telefoon, bar, spa, pay-TV, enz.) en voor het inchecken en het beheer van de toegang tot de kamers vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, sub b van de EU-AVG.

(b)    De rechtsgrondslag voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming als verantwoordelijke is onderworpen (bijv. op grond van de meldingswet, de belastingwetgeving, boekhoudkundige verplichtingen, enz. vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, sub c van de EU-AVG

(c)    De rechtsgrondslag voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief en het beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief vloeit voort uit uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de EU-AVG.

(d)    De rechtsgrondslag voor uitvoering en beheer van uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma vloeit voort uit uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de EU-AVG.

(e)    De rechtsgrondslag voor kwaliteitsbehoud, kwaliteitsgarantie en kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten, met name door het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken en gastenreviews en het verwerken van uw persoonlijke gegevens in onze centrale gastendatabase, waardoor wij u als terugkerende gast kunnen herkennen, uw behoeften en wensen beter kunnen beoordelen, de kwaliteit en individualiteit van onze communicatie met u kunnen verbeteren en op uw wensen toegesneden aanbiedingen kunnen creëren, vloeit voort uit artikel 6, lid1, zin 1, sub f van de EU-AVG. Onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen vloeien voort uit de met u bestaande huurovereenkomst die een relevante en passende relatie vormt in de zin van overweging 47 van de EU-AVG en uit het feit dat dit type gegevensverwerking brancheconform is voor internationale hotelketens en overeenkomt met de redelijke verwachtingen van de meerderheid van de gasten. Als onderdeel van het concern waartoe de vennootschappen behoren die hotels exploiteren onder de overkoepelende merknaam Deutsche Hospitality (zie ook hieronder in punt 4 - Categorieën van ontvangers), heeft onze onderneming ook op grond van overweging 48 van de EU-AVG een gerechtvaardigd belang bij het doorgeven van persoonsgegevens van gasten binnen het concern voor interne administratieve doeleinden.

(f)    Direct marketing voor onze aanbiedingen en diensten - de rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 onder. f) AVG. Meer informatie over direct mailing is te vinden in deel II nr. 2 van dit privacybeleid.


(g)    De rechtsgrondslag voor het beschermen van de huisregels, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten (met name ook door videobewaking), het instellen en verdedigen van juridische vorderingen en juridische geschillen, het garanderen van IT-beveiliging en IT-operaties en het identificeren van kredietrisico's vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de EU-AVG. Onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen vloeien voort uit onze verplichting om onze gasten een veilig hotelverblijf te garanderen en uit ons belang om materiële en immateriële vorderingen in te stellen en onze rechten uit te oefenen, alsmede om onszelf te verdedigen tegen ongerechtvaardigde vorderingen. Bovendien is ook het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om fraude te voorkomen voor ons bedrijf een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met overweging 47 van de EU-AVG.

Minderjarigen
Minderjarigen mogen zonder toestemming van de ouders en opvoeders geen persoonsgerichte gegevens aan ons doorgeven. In het kader van deze internetsite verwerken wij geen bewust verkregen persoonsgegevens van minderjarigen.4.    Categorieën ontvangers van persoonsgegevens
Indien en voor zover nodig voor de doeleinden hierboven vermeld onder punt 3, zullen wij op grond van artikel 4, lid 9 van de EU-AVG uw persoonsgegevens ook aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers bekendmaken:

Binnen ons bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens (voor zover vereist), die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens in onze centrale gastendatabase, worden deze gegevens ook medegedeeld aan andere ondernemingen die één of meerdere hotels exploiteren die behoren tot de merken van de Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotel and Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). De betreffende exploitanten van de afzonderlijke hotels zijn vermeld in de Lijst van hotelexploitanten. In deze lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt, zijn de hotels die gebruik maken van onze centrale gastendatabase speciaal gemarkeerd.

Ook door ons ingeschakelde dienstverleners (bijvoorbeeld in het kader van orderverwerking conform art. 28 van de EU-AVG) en agenten kunnen voor deze doeleinden persoonsgegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën kredietdiensten en betalingsverwerking, IT-diensten, schoonmaakdiensten, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en verkoop en marketing. De betreffende dienstverleners worden vermeld in de lijst met dienstverleners / verwerkers die regelmatig wordt bijgewerkt. Bij het uitvoeren van direct marketing-campagnes worden uw persoonsgegevens alleen bekendgemaakt aan de werknemers van ons bedrijf die toegang hebben tot onze centrale gastdatabase.

Bovendien kunnen, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, gegevens worden doorgegeven aan overheidsinstanties en -instellingen (bv. belastingautoriteiten, rechtshandhavingsinstanties).

Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om gegevens door te geven.


5.    Doorgeven van persoonsgegevens naar een derde land
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) indien

(a)    het noodzakelijk is voor het maken van uw reserveringen en het afhandelen van uw verblijf in het hotel,
(b)    het wettelijk verplicht is, of
(c)    indien u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Zoals blijkt uit de lijst van dienstverleners/verwerkers maakt ons bedrijf voor bepaalde taken gebruik van dienstverleners die zijn gevestigd in een derde land of deel uitmaken van een internationale concern in derde landen of die op hun beurt samenwerken met dienstverleners die zijn gevestigd in een derde land. Het doorgeven van persoonsgegevens aan dergelijke dienstverleners is toegestaan als de Europese Commissie heeft besloten dat er in het betrokken derde land een passend beschermingsniveau bestaat (volgens artikel 45 van de EU-AVG). Als de Commissie een dergelijk besluit niet heeft genomen, mag ons bedrijf of de dienstverlener alleen persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of een internationale organisatie indien passende garanties worden geboden en afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn (artikel 46, lid 1 van de EU-AVG)
Met uitzondering van de hierboven vermelde gevallen, geeft ons bedrijf geen persoonlijke gegevens door aan instanties in derde landen of aan internationale organisaties.

6.    Duur van de opslag van persoonsgegevens en criteria ter bepaling van deze duur
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van de contractuele verplichtingen, worden deze regelmatig gewist, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking nodig is op grond van de commerciële en fiscale bewaartermijnen (waaronder het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of de Belastingwet (AO). De daarin voorgeschreven termijnen voor opslag- en documentatie variëren van twee tot tien jaar.

7.    Uw rechten als betrokkene
Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft overeenkomstig artikel 15 EU-AVG het recht op informatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de betreffende persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 16 EU-AVG het recht op rectificatie, overeenkomstig artikel 17 EU-AVG het recht op annulering, overeenkomstig artikel 18 EU-AVG het recht op verwerking, overeenkomstig artikel 21 EU-AVG het recht op bezwaar tegen verwerking en overeenkomstig artikel 20 EU-AVG het recht op het doorgeven van gegevens. Bovendien gelden ten aanzien van het recht op informatie en het recht op annulering de beperkingen overeenkomstig de paragrafen 34 en 35 van de nieuwe WBP.

Nadere informatie met betrekking tot uw recht op bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21 EU-AVG.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw aan ons verleende toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder zonder de legaliteit van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking te beïnvloeden.

Daarnaast bestaat er een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming krachtens artikel 77 EU-AVG jo. paragraaf 19 van de nieuwe WBP.

8.    Verplichting tot het verstrekken van gegevens
In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de verblijfsovereenkomst, of die gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij normaliter niet in staat om een overeenkomst met u te sluiten of deze uit te voeren. Wij zijn met name krachtens paragraaf 30, lid 2 van de WBP verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u op te nemen in het registratieformulier. Als u ons niet de nodige informatie verschaft, kunnen wij de door u gewenste diensten niet of niet volledig uitvoeren.

9.    Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Bij de totstandkoming en uitvoering van onze contractuele relatie bent u niet onderworpen aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - overeenkomstig artikel 22 van de EU-AVG, die juridische gevolgen voor u kan hebben of die op een vergelijkbare manier invloed op u kan hebben.

10.    Aanvullende informatie over uw recht op bezwaar op grond van artikel 21 van de EU-AVG
U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub e van de EU-AVG (verwerking van gegevens in het openbaar belang) of van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de EU-AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling krachtens artikel 4, lid 4 van de EU-AVG.

Als u bezwaar indient, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Bezwaar maken is mogelijk zonder enige formaliteit en dient te worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming vermeld in de contactgegevens onder punt 2.

11.    Video surveillance
If we perform video surveillance of the hotel visited by you, the following applies to the processing of personal data relating thereto:

(a)    Purposes of data processing: Ensuring compliance with house rules, preventing criminal acts (e.g. damage to property or theft), ensuring criminal prosecution

(b)    Legal basis for data processing: First sentence of Article 6(1)(f)) GDPR, section 4 (1) sentence 1 nos. 2 and 3 German Federal Data Protection Act (BDSG) (new version)
The overriding legitimate interests of our Company follow from our obligation to ensure that our guests have a safe stay in the hotel as well as from our interest in enforcing our tangible and intangible claims and safeguarding our rights as well as defending against unjustified claims.

(c)    Categories of personal data recipients:
Potential recipients of the data are the criminal prosecution authorities as well as persons or entities which we entrust with safeguarding our rights (such as lawyers).
We do not intend to transmit the data to a third country or an international organisation.

(d)    Period of storage of personal data: Where the surveillance footage is recorded, the recordings concerned will be deleted after 72 hours at the latest; after expiry of this storage period, only such data will be stored which are necessary for clarifying specific incidents or enforcing claims based on a specific event (e.g. a criminal offence). Such data will likewise be deleted after the purpose for the continued storage no longer exists.II.    Aanvullende informatie over gegevensverwerking op deze website

1.    Gebruikersaccount/account

U kunt zich op onze website met uw e-mailadres en door het opgeven van een wachtwoord registreren voor een gebruikersaccount (account). Deze registratie kan via het menupunt 'Registreren’ in de header gebeuren of wanneer u tijdens uw boeking en het invoeren van uw persoonlijke gegevens een wachtwoord toevoegt.

Als de registratie geslaagd is, wordt er automatisch een gebruikersacccount (account) voor u aangemaakt, die geldig is voor de websites van alle tot de Deutsche Hospitality behorende hotelmerken, momenteel Steigenberger Hotels and Resorts (www.steigenberger.com; exploitant: Steigenberger Hotels AG, Lyoner Straße 25, D-60528 Frankfurt am Main), (ii) IntercityHotel (www.intercityhotel.com; exploitant: IntercityHotel GmbH, ibid) en (iii)Jaz in the City (www.jaz-hotel.com; exploitant: Jaz Hotel GmbH, ibid). Bij registratie voor de gebruikersaccount stemt u eveneens in met de overdracht van de door u bij de registratie ingevoerde gegevens aan de betreffende exploitant van bovengenoemde website.

In uw gebruikersaccount kunt u alle boekingen bekijken en bewerken (bijv. annuleren of wijzigen) die u sinds uw registratie met opgave van uw gebruikersgegevens via een van de hiervoor genoemde websites heeft gemaakt. U kunt uw gebruikersaccount op elk moment weer verwijderen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot het aanmaken en gebruiken van uw gebruikersaccount vloeit voort uit uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de EU-AVG.

2.    E-mailnieuwsbrief en direct mail

E-mailnieuwsbrief
Met de e-mailnieuwsbrief informeren wij u regelmatig op basis van uw aangegeven voorkeuren over de aanbiedingen en diensten van de hotels van Deutsche Hospitality (zie onze lijst van hotelexploitanten), alsmede over aanbiedingen van onze partnerbedrijven zoals Deutsche Bahn AG (voor het boeken van treintickets), en vergelijkbare aanbieders van reisgerelateerde diensten.

Indien u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij daarvoor uw geldige e-mailadres nodig. Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 2 weken bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip aanmelden en bevestigen op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

Als abonnee op de e-mailnieuwsbrief kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief te allen tijde intrekken. Deze herroeping kan geschieden via een link in de e-mailnieuwsbrief of per e-mail aan update@news.interciyhotel.com onder vermelding van "Afmelden" in het onderwerp.

Direct mail
Wij behouden ons het recht voor om onze gasten aanbiedingen uit ons dienstenaanbod als direct mail per e-mail te sturen. Ons legitieme belang bij het uitvoeren van direct mail-advertenties is om onze gasten op maat gemaakte aanbiedingen aan te bieden op basis van een eerdere boeking (transactie) of bestaande klantrelatie.

Uw persoonsgegevens, die u bij een boeking met ons deelt, kunnen we na een eerdere transactie binnen 12 maanden verwerken om een direct mail te verzenden. Indien u binnen deze periode niet opnieuw boekt of anderszins transacties uitvoert, worden uw persoonsgegevens niet verwerkt voor direct marketing-doeleinden en worden deze verwijderd als u zich niet op een nieuwsbrief heeft geabonneerd of als uw persoonsgegevens onder andere regelingen moeten worden opgeslagen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden van direct mail zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Zie deel I, nr. 10 van deze privacykennisgeving voor meer informatie over het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor direct mail.3.    Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser bij het bezoeken van onze website automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies beschadigen uw apparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks uw identiteit kunnen achterhalen.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken, anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:


•    Noodzakelijke cookies: Deze cookies dragen wezenlijk bij aan de verbetering van uw bewegings- en boekingservaring op onze website. Fundamentele functionaliteit en toepassingen zoals winkelwagentjes of elektronische afrekeningsprocessen worden hierdoor geoptimaliseerd en de handling ervan vergemakkelijkt. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die voor marketingdoeleinden of statistische analyses kunnen worden gebruikt.

•    Prestatiecookies: Prestatiecookies worden gebruikt om anonieme statistische informatie te verzamelen over hoe websites worden gebruikt en waar zich fouten voordoen. Zij worden door geanonimiseerde algemene gegevens aangevuld, zoals bezoekersdemografische gegevens of reikwijdte-informatie. Deze cookies zorgen ervoor dat de websites zo goed mogelijk presteren. Hiermee kunnen tevens eventuele fouten en zwakke plekken worden opgespoord.

•    Advertising cookies: Met behulp van deze cookies worden advertenties ondersteunt waarvan de inhoud op de specifieke doelpersoon is toegesneden. Zij worden doorgaans door marketingnetwerken met toestemming van de exploitant gebruikt en herkennen gebruikers op verschillende websites van de deelnemende organisaties. Deze cookies worden ook voor diensten van derden gebruikt en stellen gegevens ter beschikking. Wij gebruiken doelgerichte of advertising cookies voor bijvoorbeeld een verbinding met Facebook om de effectiviteit van onze online- en offline-reclame te kunnen meten.

•    Retargeting cookies: Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën, die worden uitgevoerd door de dienstverleners Criteo SA en IGNITION ONE. Met deze techniek kunnen internetgebruikers die al belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten, op de websites van onze partners met reclame worden aangesproken. Wij zijn ervan overtuigd, dat het tonen van gepersonaliseerde, op de interesses gerichte reclame doorgaans voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame die niet zo persoonlijk is. Het weergeven van deze reclamemiddelen op de websites van onze partners vindt plaats op basis van cookie-techniek en een analyse van het voorgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig geanonimiseerd. Er worden geen gebruikersprofielen met uw persoonlijke gegevens verzameld. Door gebruik van onze websites geeft u toestemming voor het gebruik van zogenaamde cookies en daarmee voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Verder worden uw gegevens in cookies over het einde van de browsersessie heen opgeslagen en bijvoorbeeld bij uw volgende bezoek aan de websites weer opgeroepen.

Bovendien gebruiken we de zogenaamde Audience Console-technologie van onze serviceprovider IGNITION ONE. Met behulp van deze technologie krijgt elke bezoeker van onze website een waarde toegewezen die hem/haar aan een groep toewijst. Door de bezoekers in groepen te plaatsen, kunnen we gericht adverteren op onze partnersites en zo het reclameaanbod voor u optimaliseren. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zijn beperkt tot de gebruikers-ID en bijbehorende transactiegegevens, die het mogelijk maken om het gedrag van een bezoeker en het IP-adres van de bezoeker in anonieme vorm bij te houden.

Er worden geen gebruiksprofielen gemaakt met uw persoonsgegevens door middel van onze re-targetingmaatregelen.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met het gebruik van cookies door onze serviceproviders en om uw gebruiksgegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

Als u uw toestemming voor de verwerking van uw gebruiksgegevens voor de toekomst wilt intrekken, kunt u dit doen op de volgende pagina's van onze serviceproviders:

http://www.criteo.com/de/privacy/ sowie https://www.ignitionone.com/cookie-opt-out/De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn krachtens artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de EU-AVG vereist voor genoemde doeleinden ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden.

U kunt uw browser zodanig instellen dat er alleen cookies worden opgeslagen als u hiervoor toestemming geeft. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u een melding krijgt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Als u alleen Steinberger-cookies, maar geen cookies van partners wilt accepteren, kiest u de optie "Cookies van derden weigeren" in de browser. In de menubalk van uw webbrowser legt de Help-functie u uit hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds geplaatste cookies kunt uitschakelen. We raden u aan om u altijd volledig af te melden bij gedeelde computers die cookies en zogenaamde flash-cookies accepteren.4.    Analysetools

De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en door ons worden gebruikt, worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de EU-AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen garanderen wij dat onze website volgens de eisen is ontworpen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Daarnaast gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten in de zin van voornoemde bepaling worden beschouwd als gerechtvaardigd. De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de opmerkingen over de bijbehorende trackingtools.

Webtracking
Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. gevestigd in Mountain View, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Omdat de door Google ter beschikking gestelde IP-anonimisering (zgn. IP-masking) op deze website is ingeschakeld (door uitbreiding van Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();"), wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort en daarmee geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de door Google Analytics verzamelde informatie gebruiken om te evalueren hoe de website door u wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de beheerder van de website te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies van Google Analytics voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. Daarnaast kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookie gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser plugin te downloaden en installeren.

Verder kunt u voorkomen, dat Google Analytics uw gebruik van de website registreert, door een zogenaamde opt-out-cookie in te stellen, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert. U kunt de opt-out-cookie opslaan door op de volgende link te klikken: Klik hier om uw bezwaar kenbaar te maken

De beheerder van deze website gebruikt Google Analytics ook voor het voor statistische doeleinden evalueren van gegevens uit AdWords en de Double-Click-cookie. Indien u dit niet wenst, kunt u dit via de advertentieweergave-manager (http://www.google.com/settings/ads?hl=de) uitschakelen.

Aanvullende informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming bij Google Analytics vind je op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/5.    Integratie van diensten en inhoud van derden-aanbieders (bijv. YouTube en Google Maps)

In deze website is ook inhoud van derden verwerkt, bijv. video's van YouTube en kaartmateriaal van Google Maps (hierna "derden-aanbieder" genoemd). Voor het gebruik van dergelijke informatie is de overdracht van het IP-adres van de gebruiker aan de desbetreffende derden- aanbieder technisch noodzakelijk. Want zonder het IP-adres kunnen de derden-aanbieders de in de website geïntegreerde inhoud niet aan de browser van de desbetreffende gebruiker zenden. Wij hebben er geen invloed op, of een derden- aanbieder het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden, opslaat of anderszins gebruikt.

6.    Social media plugins

De plugin-provider slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Analyse daarvan vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van deze gebruikersprofielen. Neem voor het uitoefenen van dit recht zoals hieronder vermeld contact op met de betreffende plugin-provider. Door middel van de plugins kunt u met sociale netwerken en andere gebruikers communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plugins vloeit voort uit artikel 6, lid 1 , zin 1, sub f van de EU-AVG.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u wel of niet een account bij de plugin-provider hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de plugin-provider bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks geassocieerd met uw bestaande account bij de plugin-provider. Als u de geactiveerde toets indrukt en bijvoorbeeld een link plaatst naar de pagina, slaat de plugin-provider ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig na het gebruik van een sociaal netwerk uit te loggen, vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt geassocieerd met de plugin-provider.

Facebook
De website gebruikt social-plugins (hierna "plugins" genoemd) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna "Facebook" genoemd). De plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo (witte "f" op blauwe tegel of een duim-omhoog-teken) of worden aangeduid met de toevoeging 'Facebook-social-plugin'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook-social-plugins kunt u bekijken op https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

As een gebruiker een pagina opent van deze internetsite, die een dergelijke plugin bevat, dan maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan de browser van de gebruiker verzonden en daardoor in de website geïntegreerd. De beheerder heeft daarom geen invloed op de reikwijdte van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt. Volgens de actuele stand van kennis handelt Facebook als volgt.

Door de integratie van de plugin verkrijgt Facebook de informatie, dat een gebruiker de desbetreffende pagina van de internetsite van de aanbieder heeft geopend. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers de plugins interactief gebruiken, bijv. door op de zogenaamde like-button te klikken of een commentaar geven, dan wordt de desbetreffende informatie door de browser van de gebruiker direct aan Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid van Facebook is, dan bestaat toch de mogelijkheid, dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privésfeer van de gebruikers zijn te vinden in de privacyverklaring van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst, dat Facebook via de internetsite van de aanbieder gegevens over hem verzamelt en aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens verbindt, dan moet hij voordat hij de internetsite bezoekt bij Facebook uitloggen.

Het is ook mogelijk de Facebook-social-plugins met add-ons voor de browser van de gebruiker te blokkeren, bijv. met de "Facebook-blocker".Instagram
Op de website worden plugins gebruikt van Instagram, dat wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram“). De plugins worden aangegeven met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera".

Als u een pagina opent van deze internetsite, die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram direct naar de browser van de gebruiker verzonden en in de website geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina van onze internetsite heeft geopend, ook als u geen Instagram-profiel bezit of op dat moment niet bij Instagram bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Instagram in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Wanneer u bij Instagram bent ingelogd, dan kan Instagram het bezoek aan onze website direct aan uw Instagram-account toewijzen. Al u de plugins interactief gebruikt, bijv. door op de Instagram-button te klikken, wordt deze informatie direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram en uw rechten als gebruiker en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Indien u niet wenst, dat Instagram de via onze internetsite verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich voordat u onze website bezoekt uitloggen bij Instagram. U kun het laden van de Instagram-plugin ook helemaal verhinderen met de add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker "NoScript” (http://noscript.net/).


Status en update van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07.01.2019.

Wij zullen deze privacyverklaring regelmatig bijwerken met relevante wijzigingen van onze website, van de verwerking van persoonsgegevens of van de wettelijke bepalingen. De herziene versie is van toepassing vanaf de gepubliceerde datum van inwerkingtreding. In het geval van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, zullen we u, alvorens deze wijzigingen van kracht worden, tijdig informeren door middel van een kennisgeving op onze website. Indien nodig zullen we onze gasten tevens per e-mail of anders over de wijzigingen informeren.